chanoknan

CSR Perfect Group 2024 

ณ โรงเรียนบ้านหินตั้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี การส่งต่อ ทำให้เห็นถึงคุณค่าของคำว่า “โอกาส” และพร้อมที่จะส่งมอบโอกาสดีๆ ให้กับผู้อื่นต่อไป ทำให้ทั้งอิ CSR Perfect Group 2024 

สวัสดีปีใหม่ไทย 2567  

คุณค่าต่อศาสนา ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงามทรงคุณค่า เป็นช่วงเวลาแห่งการรักษาความสะอาดทั้งกาย ใจ และสิ่งแวดล้อม คุณค่าในการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและการแสดงควา สวัสดีปีใหม่ไทย 2567  

Perfect Group Outing trip 2023

8-10 December 2023 “เก็บช่วงเวลาแห่งความสุขมาเป็นพลังในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย”