Uncategorized @th

CSR Perfect Group 2024 

ณ โรงเรียนบ้านหินตั้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี การส่งต่อ ทำให้เห็นถึงคุณค่าของคำว่า “โอกาส” และพร้อมที่จะส่งมอบโอกาสดีๆ ให้กับผู้อื่นต่อไป ทำให้ทั้งอิ CSR Perfect Group 2024