Categories Service: Air

ระบบบำบัดอากาศเสีย

เป็นระบบที่ใช้ในการบำบัดมลพิษทางอากาศ โดยระบบจะดูดอากาศเสีย เข้ามายังตัวระบบเพื่อบำบัด โดยผ่านระบบสเปรย์น้ำในชั้นแรก เพื่อดักจับฝุ่นและไอสารเคมีก่อนในเบื้องต้น และอากาศจะ ระบบบำบัดอากาศเสีย