Cyclone System

หลักการทำงานของระบบ (Cyclone) หรือเครื่องคัดแยกฝุ่น ซึ่งมีการใช้กันแพร่หลายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดประเภทนี้ โดยทั่วไปจะทำหน้าที่คัดแยกฝุ่นในอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีขนาดใหญ่และมีความร้อนชื้น ซึ่งตัวระบบบำบัดนั้น จะประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลักๆ คือชุดไซโคลน (Cyclone)  ชุดพัดลม (Exhaust Blower)

โดยหลักการทำงานของตัวระบบบำบัดนั้น ฝุ่นต่างๆ ที่มาจากกระบวนการผลิตของโรงงานจะถูกดึงด้วยชุดพัดลมโบล์เว่อร์ (Exhaust Blower) ผ่านเข้ามายังชุดระบบบำบัดด้วยแรงเหวี่ยงแบบไซโคลน (Centrifugal Force) ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักนั้น จะถูกเหวี่ยงลงสู่ถังเก็บฝุ่นด้านล่างและถูกรวบรวมไว้เพื่อทำการส่งกำจัดหรือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กมีหนักเบาจะถูกดึงออกทางด้านบน เพื่อส่งไปยังระบบบำบัด (Dust Collector) อีกครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดอากาศ ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอก ซึ่งเป็นไปตามค่ามาตรฐานข้อกำหนดของทางหน่วยงานราชการ

Electrostatic Precipitator System

หลักการทำงานของระบบ (ESP) หรือเครื่องดักจักฝุ่นควันไอน้ำมัน ที่ซึ่งมีการใช้กันแพร่หลายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดประเภทนี้ จะมีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงและสะดวกต่อการบำรุงรักษา โดยทั่วไปจะทำหน้าที่ดักจับฝุ่นควันไอน้ำมันที่มีอนุภาคตั้งแต่ 1.0 ไมครอน ขึ้นไป ซึ่งตัวระบบบำบัดนั้น จะใช้หลักการไฟฟ้าสถิต (Electrostatic force) โดยตัวระบบบำบัดนั้น จะประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลักๆ คือ ชุดตัวกรอง (ESP) ชุดพัดลม (Exhaust Blower)

โดยหลักการทำงานของตัวระบบบำบัดนั้น ฝุ่นต่างๆ ที่มาจากกระบวนการผลิตของโรงงานจะถูกดึงด้วยชุดพัดลมโบล์เว่อร์ ผ่านเข้ามายังชุดระบบบำบัด (ESP) โดยจะมีชุดเส้นลวดประจุลบ (-) และแผ่นเพลตโลหะประจุบวก (+) เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับศักย์ไฟฟ้าแรงสูงจะทำให้อากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นเพลตโลหะและเส้นลวดเกิดการแตกตัว (Ionization) เมื่ออากาศที่มีฝุ่นควันไอน้ำมันเคลื่อนที่ผ่านอนุภาคจะแตกตัวเป็นไอออน อนุภาคที่แตกตัวจะถูกดักจับติดกับแผ่นเพลตโลหะด้วยแรงเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดกลิ่นจำพวก VOCs ได้ด้วยแผ่นกรอง (Activated Carbon) ช่วยในการดูดซับไอละเหยกลิ่นต่างๆ ที่หลงเหลือจากกระบวนการบำบัด ส่วนไอน้ำมันที่ดักจับได้นั้น จะตกลงสู่ถังเก็บด้านล่างและถูกรวบรวมไว้เพื่อทำการส่งกำจัดหรือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม อากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วนั้นจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอก ซึ่งเป็นไปตามค่ามาตรฐานข้อกำหนดของทางหน่วยงานราชการ

Carbon Adsorption System

หลักการทำงานของระบบ (Carbon Adsorption) หรือเครื่องดูดซับสำหรับบำบัดหรือลดปริมาณกลิ่นไอสารละเหย ไอสารเคมี ซึ่งมีการใช้กันแพร่หลายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดประเภทนี้ จะมีประสิทธิภาพในการบำบัดกลิ่นไอสารละเหย ไอสารเคมีจำพวก VOCs และสะดวกต่อการบำรุงรักษา ตัวระบบบำบัดนั้น จะประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลักๆ คือ ชุดตัวกรอง (Activated Carbon) ชุดพัดลม (Exhaust Blower)

โดยหลักการทำงานของตัวระบบบำบัดนั้น กลิ่นไอสารละเหย ไอสารเคมีต่างๆ ที่มาจากกระบวนการผลิตของโรงงานจะถูกดึงด้วยชุดพัดลมโบล์เว่อร์ (Exhaust Blower) ผ่านเข้ามายังระบบบำบัดชั้นกรอง (Pre-filter) เพื่อเป็นการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ ในอากาศ เพื่อลดการอุดตันในชั้นกรอง (Activated Carbon) เมื่ออากาศที่ผ่านการดักจับฝุ่นละอองในชั้นกรองแล้ว จะไหลผ่านมายังชั้นดูดซับกลิ่นด้วยผงถ่านกัมมันต์ ซึ่งกลิ่นไอสารละเหย ไอสารเคมีต่างๆ นั้น จะถูกดูดซับในชั้นกรองนี้  อากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วนั้นจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอก ซึ่งเป็นไปตามค่ามาตรฐานข้อกำหนดของทางหน่วยงานราชการ

UV Plasma Oxidation

หลักการทำงานของระบบ (UV Plasma Oxidation) หรือเครื่องสลายกลิ่นสำหรับบำบัดหรือลดปริมาณกลิ่นสารอินทรีย์ซึ่งมีการใช้กันแพร่หลายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดประเภทนี้ จะมีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดและสะดวกต่อการบำรุงรักษา ตัวระบบบำบัดนั้น จะประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลักๆ คือ ชุดตัวกรอง (UV Lamp) ชุดพัดลม (Exhaust Blower)

โดยหลักการทำงานของตัวระบบบำบัดนั้น กลิ่นไอสารละเหย กลิ่นสารอินทรีย์ต่างๆ ที่มาจากกระบวนการผลิตของโรงงานจะถูกดึงด้วยชุดพัดลมโบล์เว่อร์ (Exhaust Blower) ผ่านเข้ามายังชุดระบบบำบัดผ่านชั้นกรองฝุ่น (Pre-filter) เพื่อเป็นการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ ในอากาศ เพื่อลดการอุดตันคราบสกปรกมาเคลือบติดในหลอดยูวี เมื่ออากาศที่ผ่านการดักจับฝุ่นละอองในชั้นกรองแล้ว จะไหลผ่านมายังชั้นกรอง (UV Plasma) ซึ่งทำปฏิกิริยา (Oxidation) กับอากาศที่เข้ามาด้วยวิธีการปล่อยลำแสงยูวีซี (UVC) ที่มีความเข้มข้นทำให้เกิดปฏิกิริยาก๊าซโอโซน (Ozone) เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อสารอินทรีย์ในอากาศ ซึ่งอากาศที่ถูกแสงยูวีฆ่าเชื้อแล้วนั้น จะส่งผลให้กลิ่นสารอินทรีย์ต่างๆ นั้นจะสลายไป

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดหรือดูดซับกลิ่นจำพวก VOCs กลิ่นสารอินทรีย์ที่หลงเหลือตกค้างและกลิ่นโอโซนในอากาศได้ด้วยแผ่นกรอง (Activated Carbon) อากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วนั้นจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอก ซึ่งเป็นไปตามค่ามาตรฐานข้อกำหนดของทางหน่วยงานราชการ