Our Solutions

Our Solutions บำบัดน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ จัดการของเสียอุตสาหกรรม นาโนเคมีบำบัด

Our Solutions บำบัดน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ จัดการของเสียอุตสาหกรรม นาโนเคมีบำบัด บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ เราพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานของท่าน เข้าไปตรวจสอบหน้างานเบื้องต้น มีการทำ Pretest ภายในห้องปฏิบัติการ พร้อมกับแนะแนวการแก้ปัญหา ดูแล จัดสรร ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์หรือระบบที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามหลัก REE Technique

working picture 1
working picture 2

Laboratory

เมื่อได้รับโจทย์จากลูกค้ามา PSC จะมีการทำ Pretest ภายในห้องปฏิบัติการขนาด Lab Scale เบื้องต้น เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยมีวิธีวิเคราะห์ตามเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน เช่น

  • Jar-Test

  • Ion exchange capacity test

  • Isotherm Test

  • Ozonation Test

ไม่เพียงแต่วิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ต่างๆแล้ว เราสามารถแปรผลให้ลูกค้าทราบได้ว่าระบบของลูกค้า ปกติหรือไม่อย่างไร

 

Consultancy Following

จุดเด่นของ PSC คือ การซื้อ ขาย บริการด้านสิ่งแวดล้อม หากท่านมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่รู้จะปรึกษาใคร PSC มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานของท่าน เข้าไปตรวจสอบหน้างานเบื้องต้น พร้อมกับแนะแนวการแก้ปัญหาของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างปกติเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ราคา : ขึ้นกับ Pre-Test และโจทย์ของลูกค้า

 

Renovate and improvement

หากลูกค้ามีระบบอยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถบำบัดหรือบริหารจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ทางเราช่วยในดูแล จัดสรร ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์หรือระบบที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามหลัก REE Technique ของบริษัทเรา

 

Consultancy Following  and  Monitoring system

ทางเรามีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการลดต้นทุน และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น