ระบบการจัดการของเสีย (Waste Management System)

ระบบการจัดการของเสีย (Waste Management System)

การบริหารจัดการของเสียอย่างมีคุณภาพขึ้นกับความเหมาะสมทางด้านการลงทุน อีกทั้งยังให้เป็นไปตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การจัดการกากอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระพื้นที่การจัดเก็บกากอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการประกอบการกำจัดกากอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจติดตามและกำกับดูแล

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและนํ้าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ การบําบัดทําลายฤทธิ์ทิ้งกําจัด จําหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อทําการดังกล่าว

HA (Hazardous waste – Absolute entry) หรือ HM (Hazardous waste – Mirror entry) แสดงว่ามีคุณสมบัติเป็นของเสียอันตราย สําหรับรหัสที่กํากับด้วย HM ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์หรือพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย

1. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารไวไฟ (Ignitable substances)

2. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารกัดกร่อน (Corrosive substances)

3. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยา ได้ง่าย (Reactive substances)

4. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารพิษ (Toxic substances)

ระบบการจัดการของเสียประเภทต่างๆ

Solid Waste
Hazardous Waste
Solvent Waste
แบบฟอร์มติดต่อวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราติดต่อกลับและส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแผนการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมกับแนะแนวการแก้ปัญหาของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างปกติเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
*
*
*

เงื่อนไขและข้อตกลง

เรายินดีที่จะช่วยทุกท่านให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยท่านจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆไว้ดังนี้
  • ปริมาณน้ำที่ต้องการให้ออกแบบ
  • ระยะเวลาหรือชั่วโมงการทำงานของทางโรงงานเพื่อนำมาประเมินปริมาณน้ำที่ต้องออกแบบ/ชั่วโมงการทำงาน
  • ผลตรวจวิเคราะห์น้ำย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ถ้ามี)
  • พื้นที่ในการติดตั้งระบบ
  • คุณภาพน้ำที่ต้องการหลังผ่านระบบ