ระบบการจัดการของเสีย (Waste Management System)

ระบบการจัดการของเสีย (Waste Management System)

การบริหารจัดการของเสียอย่างมีคุณภาพขึ้นกับความเหมาะสมทางด้านการลงทุน อีกทั้งยังให้เป็นไปตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การจัดการกากอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระพื้นที่การจัดเก็บกากอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการประกอบการกำจัดกากอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจติดตามและกำกับดูแล

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและนํ้าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ การบําบัดทําลายฤทธิ์ทิ้งกําจัด จําหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อทําการดังกล่าว

HA (Hazardous waste – Absolute entry) หรือ HM (Hazardous waste – Mirror entry) แสดงว่ามีคุณสมบัติเป็นของเสียอันตราย สําหรับรหัสที่กํากับด้วย HM ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์หรือพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย

1. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารไวไฟ (Ignitable substances)

2. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารกัดกร่อน (Corrosive substances)

3. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยา ได้ง่าย (Reactive substances)

4. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารพิษ (Toxic substances)

ระบบการจัดการของเสียประเภทต่างๆ