ระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Air Pollution Control)

ระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Air Pollution Control)

การบริหารจัดการกำจัดมลพิษทางอากาศทั้ง กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อลดมลพิษต่อบุคลากรในองค์กร สนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน

 

ระบบบำบัดอากาศประเภทต่างๆ