ระบบน้ำ (Water & Wastewater Treatment System)

Wastewater Treatment System & Water System

Wastewater Treatment System & Water System การบริหารระบบบำบัดน้ำเสียและบริหารกิจการประปาอย่างมีคุณภาพขึ้นกับความเหมาะสมทางด้านการลงทุน และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้ามีทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา และระบบรีไซเคิลน้ำ ซึ่งระบบรีไซเคิลนี้ของเราจะออกแบบตามความต้องการของลูกค้าในการนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

 

ระบบน้ำประเภทต่างๆ

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System)
ระบบผลิตน้ำประปา (Water Supply System)
ระบบรีไซเคิลน้ำ (Water Recycle System)
ACC & ACO
Advance Oxidation Technology (AOTs)
แบบฟอร์มติดต่อวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราติดต่อกลับและส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแผนการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมกับแนะแนวการแก้ปัญหาของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างปกติเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
*
*
*

เงื่อนไขและข้อตกลง

เรายินดีที่จะช่วยทุกท่านให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยท่านจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆไว้ดังนี้
  • ปริมาณน้ำที่ต้องการให้ออกแบบ
  • ระยะเวลาหรือชั่วโมงการทำงานของทางโรงงานเพื่อนำมาประเมินปริมาณน้ำที่ต้องออกแบบ/ชั่วโมงการทำงาน
  • ผลตรวจวิเคราะห์น้ำย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ถ้ามี)
  • พื้นที่ในการติดตั้งระบบ
  • คุณภาพน้ำที่ต้องการหลังผ่านระบบ