วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร จากประสบการณ์ที่มีมายาวนาน ทำให้เชื่อมโยงระบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเกื้อกูลกันครบวงจร  นำไปสู่เป้าหมายหลักคือการที่มีของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) ก่อเกิดคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม   จนสามารถขับเคลื่อน ปรับ เปลี่ยนการจัดการทรัพยากรภายในได้อย่างมีคุณค่า ไม่เพียงแต่เห็นผลที่เกิดขึ้นส่วนตนแต่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน   และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่ได้มีส่วนช่วยสร้างจิตสำนึกในสังคม และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกเราไว้ให้ยั่งยืน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ระบบการจัดการของเสีย

ระบบการจัดการของเสีย

นาโนเคมีสำหรับบำบัดน้ำ

นาโนเคมีสำหรับบำบัดน้ำ

ด้วยการ วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการระบบและความเสี่ยงของตนเองได้เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต มุ่งเน้นการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 14001 ข้อกำหนดสากล สำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการได้อย่างมืออาชีพ

ISO 14001 จะให้ผลประโยชน์ให้แก่องค์กรในหลายๆ ด้าน อันได้แก่

 • ลดต้นทุน เนื่องจาก ISO 14001 ต้องอาศัยความทุ่มเทพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงย่อมจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อให้ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงช่วยลดต้นทุนได้
 • ลดงานในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและในการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของคุณ
 • ลดการทำงานซ้ำซ้อน ระบบจัดการของคุณสามารถบูรณาการข้อกำหนดของมาตรฐานนี้เข้ากับมาตรฐานการจัดการอื่นๆให้กลายเป็นระบบทางธุรกิจหนึ่งเดียวจึงช่วยลดความซ้ำซ้อนและต้นทุนลงได้
 • ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือการเสื่อมเสียชื่อเสียงจากกระบวนการสะสางหรือคดีความ และเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะของคุณที่มีต่อลูกค้าหน่วยงานควบคุมและผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
 • สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ช่วยให้คุณได้ร่วมงานกับบริษัทที่มุ่งเน้นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ง่ายต่อการบูรณาการให้เข้ากับ ISO 9001 (คุณภาพ) OHSAS 18001 (สุขภาพและความปลอดภัย) และมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีระบบจัดการเป็นพื้นฐานได้
เริ่มต้น วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร ได้ง่ายๆ กับเรา

แบบฟอร์มติดต่อวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราติดต่อกลับและส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแผนการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมกับแนะแนวการแก้ปัญหาของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างปกติเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
*
*
*

เงื่อนไขและข้อตกลง

เรายินดีที่จะช่วยทุกท่านให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยท่านจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆไว้ดังนี้
 • ปริมาณน้ำที่ต้องการให้ออกแบบ
 • ระยะเวลาหรือชั่วโมงการทำงานของทางโรงงานเพื่อนำมาประเมินปริมาณน้ำที่ต้องออกแบบ/ชั่วโมงการทำงาน
 • ผลตรวจวิเคราะห์น้ำย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ถ้ามี)
 • พื้นที่ในการติดตั้งระบบ
 • คุณภาพน้ำที่ต้องการหลังผ่านระบบ

"Save Energy & Environmental Mind"

วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร

--------------

เรามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานของท่าน เพียงท่านให้ข้อมูล ณ ปัจจุบันกับทางเรา ทางเราจะส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแผนการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับทางท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

CERTIFICATE OF INDUSTRY

บทความน่ารู้

แหล่งข้อมูล บทความ เอกสารและความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ จากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากประสบการณ์การ วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร ได้รวบรวมไว้ให้คุณได้อ่านแล้ว