เราเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร ทั้งด้าน น้ำ อากาศ ของเสีย และเคมีภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 10 ปี เรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรชำนาญการเฉพาะด้าน ศูนย์วิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของราชการ เทคโนโลยีขั้นสูงในการบริหารจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ทำงานอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเหมาะสมทาง ด้านกฎหมาย (Regulation) หลักเศรษฐศาสตร์ (Economy) และ หลักการด้านสิ่งแวดล้อม ( Environment) หรือ REE Technique เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา

อีกทั้งยังมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเป็นคู่คิดให้กับลูกค้าในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมจะไม่สูญเปล่าและยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของทางลูกค้า

Welcome to Perfexperience™

วิสัยทัศน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

ธุรกิจหลัก : พัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ในเรื่อง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำคุณภาพสูงของโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และกากอุตสาหกรรม

Perfex Circle

ด้วยการใช้องค์ความรู้ในการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละด้านทำให้เราเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร เราจึงมีความภูมิใจและมั่นใจในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ น้ำ อากาศ ของเสีย เคมีภัณฑ์และห้องทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร <

01

Perfex Clear WATER

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • Wastewater
 • Water Supply
 • Water Recycle
 • ACC & ACO
 • Advanced Oxidation
 • Technology (AOTs)

02

Perfex Clean AIR

ระบบบำบัดมลพิษอากาศ

 • Air Pollution
 • Absorption
 • Ventilation
 • Sampling
 • Monitoring

03

Perfex Purge WASTE

ระบบจัดการของเสีย

 • Solid Waste
 • Harzardous Waste
 • Solvent Waste
 • Liquid Waste

04

Perfex Particle NANO

นาโนเคมีสำหรับบำบัดน้ำ

 • Silver Nano
 • Gold Nano
 • Chitin & Chitosan
 • Nano Coggulant
 • Nano Fertilizer
 • Nano Water

ISO9001 / 14001 Certification

เราทำงานโดยยึดมั่นถึงคุณภาพของงาน ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บนพื้นฐานของมาตรฐานการทำงานที่ชี้วัดได้ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรายืนยันถึงการพัฒนา มุ่งมั่น และตั้งใจ ให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐานการรับรอง  ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

ทีมงานของเรา

เรามั่นใจว่าการทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จที่ยั่งยืน เรามีความรักความสามัคคีในองค์กร เหมือนบุคคลในครอบครัว และส่งต่อความเป็นความเป็นครอบครัวให้กับลูกค้า เพื่อเน้นย้ำว่าเราจะทำให้ครอบครัวของเราเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.ภุมรินทร์ กลั่นแก้ว

Managing Director

Pummarin Klankaw, Ph.D

ดร.ผาณิตมาส กลั่นแก้ว

Deputy Managing Director

Panittamat Klankaw, Ph.D

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เรามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานของท่าน เพียงท่านให้ข้อมูล ณ ปัจจุบันกับทางเรา ทางเราจะส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแผนการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับทางท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น